LIST OF THAI BOTANICAL NAMES | LIST OF THAI ANIMAL NAMES

LIST OF THAI INSECT NAMES

 

 

Family

(วงศ์)

 

Scientific and English Common Name

(ชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อสามัญอังกฤษ)

Thai Name

(ชื่อไทย)

ACANALONIIDAE Acanalonia bivittata (Planthopper) เพลี้ยกระโดด
ACLERIDAE Aclerda sp. (Mafai Scale) เพลี้ยหอยมะไฟ
ACLERIDAE Acraea issoria sordice (Krai Nam Butterfly) ผีเสื้อเอเครีย
ACLERIDAE Acraea violae (Yellow Coster) ผีเสื้อเอเครีย
ACLERIDAE Acrida willemsei (Grasshopper) ตั๊กแตนหนวดสั้น
ACRIDIDAE
 
Achurum carinatum (Long-headed Toothpick Grasshopper)

 

๊กแตนไม้จิ้มฟันหัวยาว
ACRIDIDAE
 
Acrididae sp. (Grasshopper)

 

๊กแตน
ACRIDIDAE
 
Cyrtacanthacris tatarica (Tatar Grasshopper)

 

ตั๊กแตนไซตาแคนตาคริส
ACRIDIDAE
 
Patanga succincta (Bombay Locust)

 

ตั๊กแตนปาทังก้า
AESCHNIDAE Acanthagyna sp. (Giant Dragonfly) แมลงปอยักษ์
AGRIONIDAE Aciagrion borneense (Damselfly) แมลงปอน้ำตก
APHELINIDAE Ablerus sp. (Scale Parasite) แตนเบียนเพลี้ยหอย
APIDAE
 
Apis andreniformis (Black Dwarf Honeybee)

 

ผึ้งมิ้มเล็ก
APIDAE
 
Apis florea (Red Dwarf Honeybee)

 

ผึ้งมิ้ม

 

APIDAE
 
Thyreus nitidulus (Neon Cuckoo Bee)

 

ผึ้งสีฟ้า

 

APIDAE
 
Xylocopa sp. (Carpenter Bee)

 

แมลงภู่
ARANEIDAE
 
Araneus mitificus (Pale Orb Weaver)

 

แมงมุมใยกลมลายถั่ว
ARANEIDAE
 
Argiope aetherea (Saint Andrew's Cross Spider)

 

แมงมุมท้องลายขวางแอนดรู
ARANEIDAE
 
Macracantha hasselti (Hasslet's Spiny-backed Spider)

 

แมงมุมหลังหนาม
ARANEIDAE
 
Gasteracantha doriae (Doria's Spiny Spider)

 

แมงมุมหลังหนามดอเรีย แมงมุมหลังหนามแถบดำ
ARANEIDAE
 
Gasteracantha kuhli (Star Spiny-backed Orb-weaver, Black-and-white Spiny Spider)

 

แมงมุมหลังหนามดาว
ARANEIDAE
 
Macracantha arcuata (Long-horned Orb-weaver)

 

แมงมุมหลังหนามยาวโค้ง
ARANEIDAE
 
Utetheisa pulchelloides (Heliotrope Moth)

 

ผีเสื้อลายเสือหญ้างวงช้าง
ASILIDAE Ommatius sp. (Robber Fly)

 

แมลงวันหัวบุบ
BELOSTOMATIDAE Lethocerus indicus (Giant Water Bug)

 

แมงดาหม้อ
BLATTIDAE
 
Periplaneta australasiae (Australian Cockroach)

 

แมลงสาบออสเตรเลีย
BLATTELLIDAE
 
Supella longipalpa (Brown-banded Cockroach)

 

แมลงสาบคาดน้ำตาล
BOMBYLIIDAE
 
Hemipenthes sp. (bee-fly)

 

แมลงวันผึ้ง
BOMBYCIDAE
 
Bombyx mori (Domesticated Silkmoth)

 

ไหม
BRAHMAEIDAE Brahmaea wallichii (Owl Moth)

 

n/a
BUPRESTIDAE
 
Chrysochroa buqueti rugicollis (Pink-headed Jewel Beetle)

 

แมลงทับนางพญาหัวทับทิม
BUPRESTIDAE
 
Chrysochroa maruyama (Murayama Jewel Beetle)

 

แมลงทับนางพญาหัวมรกต
CALLIPHORIDAE
 
Chrysomya megacephala (Oriental Latrine Fly)

 

แมลงวันหัวเขียว
CALOPTERYGIDAE
 
Neurobasis chinensis (Stream Glory)

 

แมลงปอเข็มน้ำตกใหญ่จีน
CALOPTERYGIDAE Vestalis gracilis (Slender Green Broadwing, Clear-winged Forest Glory) แมลงปอเข็มน้ำตกปีกเรียว
CARABIDAE
 
Cicindela dorsalis (Beach Tiger Beetle)

 

ด้วงเสือซายหาด
CARABIDAE
 
Cicindela aurulenta (Blue-spotted Tiger Beetle)

 

ด้วงเสือสามจุด
CARABIDAE
 
Mouhotia batesi (Red-bordered Ground Beetle)

 

ด้วงดินขอบทองแดง
CARABIDAE
 
Mormolyce phyllodes (Violin Beetle)

 

ด้วงดินปีกแผ่น
CERAMBYCIDAE
 
Aeolesthes aurifaber (Long-horned Wood-boring Beetle)

 

ด้วงหนวดยาวเงาหลังย่น
CERAMBYCIDAE
 
Anoplophora glabripennis (Asian Long-horned Beetle)

 

ด้วงหนวดยาวเอเชีย
CERAMBYCIDAE
 
Batocera rufomaculata (Mango-stem Borer)

 

ด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นมะม่วง
CERAMBYCIDAE
 
Chlorophorus annularis (Bamboo Borer)

 

ด้วงหนวดยาวมดวง, ด้วงหนวดยาวพลวง
CERAMBYCIDAE
 
Crossotus subocellatus (Crossotus Beetle)

 

n/a
CERAMBYCIDAE
 
Dictamnia rugosa (Long-horned Beetle sp.)

 

n/a
CERAMBYCIDAE
 
Dorysthenes walkeri (Walrus Tusk Beetle)

 

แมลงแม่ฝน/แมงแม่ฟ้าแม่ฝน
CERAMBYCIDAE
 
Macrochenus isabellinus (Long-whiskered Zebra-necked Beetle)

 

ด้วงหนวดยาวคอม้าลาย
CERCOPIDAE
 
Callitetrix versicolor (Black Froghopper)

 

เพลี้ยกระโดดดำจุดขาวแดง
CHRYSOMELIDAE Lema subapicalis (Cereal Leaf Beetle)

 

ด้วงหมัด
CHRYSOMELIDAE Sagra femorata (Frog-legged Leaf Beetle)

 

ด้วงเต่าขาโตสามสี
CICADIDAE Dundubia jacoona (Cicada)

 

จักจั่น
CICADIDAE Libellago lineata (River Heliodor)

 

แมลงปอเข็มธาราลายเส้น
CICADIDAE Proretineta vermacula (Northern Vietnamese Yellow-eyed Widow Cicada)

 

จักจั่นแม่ม่ายตาเหลืองเวียดนามเหนือ
CICADIDAE Red Leafhopper (Bothrogonia indistincta)

 

เพลี้ยจักจั่นแดง
COCCINELLIDAE Harmonia axyridis (Asian Lady Beetle)

 

เต่าทองตัวตลก
COENAGRIONIDAE Agriocnemis pygmaea (Pygmy Damselfly)

 

แมลงปอเข็มแคระ
COENAGRIONIDAE Ceriagrion auranticum (Orange-tailed Sprite) แมลงปอเข็มสีพื้นเขียวส้ม
COENAGRIONIDAE Ceriagrion calamineum (Common Orange)

 

แมงปอเข็มสีพื้นคาลามีน
COREIDAE Riptortus linearis (Soybean Pod Bug)

 

มวนถั่วเหลือง
COSSIDAE Xyleutes persona sp. (Carpenter Moth)

 

ผีเสื้อหนอนเจาะไม้
COSSIDAE Zeuzera pyrina (Leopard Moth)

 

ผีเสื้อหนอนเจาะไม้
CRAMBIDAE Heortia vitessoides (Cambrid Snout Moth)

 

ผีเสื้อหนอนเจาะลำต้น
GRYLLIDAE Gryllidae sp. (Cricket)

 

จิ้งหรีด
CULICIDAE Anopheles sundaicus (Malaria Mosquito)

 

 

ยุงก้นปล่อง
CURCULIONIDAE Rhynchophorus ferrugineus (Asian Palm Weevil)

 

ด้วงมะพร้าว
CURCULIONIDAE Sitophilus oryzae (Rice Weevil)

 

ด้วงงวงข้าว (มอดข้าวสาร)
DROSOPHILIDAE Drosophila sp. (Pomace Fly)

 

แมลงหวี่
DYNASTIDAE Eupatorus gracillicornis (Rhinoceros Beetle)

 

ด้วงมะพร้าว
EPHEMERIDAE Ephemeroptera sp. (Mayfly)

 

แมลงชีปะขาว
EREBIDAE Arctiinae sp. (Tiger Moth)

 

มอดเสือสวน
EREBIDAE Spirama helicina (Contrasting Catocalin Moth)

 

มอธพิรามหน้ายักษ์
EREBIDAE

Syntomis huebneri (Wasp Moth)

 

ผีเสื้อหญ้า
EREBIDAE

 
Syntomoides imaon (Handmaiden Moth)

 

ผีเสื้อหญ้า
EUMASTACIDAE Erianthes sp. (Monkey Grasshopper)

 

ตั๊กแตนหลังงอ
EUPHAEIDAE Euphaea masoni (n/a)

 

แมลงปอเข็มน้ำตกดำ
FORMICIDAE
 
Oecophylla smaragdina (Weaver Ant)

 

มดแดง
FULGORIDAE
 
Lycorma delicatula (Lycorma Planthopper, Spotted Lantern-fly)

 

เพลี้ยกระโดดไลคอรมา จักจั่นงวงแดง
FULGORIDAE
 
Polydictya uniformis (Froghopper sp.)

 

เพลี้ยกระโดดชนิดหนึ่ง จั๊กจั่นงวง
FULGORIDAE
 
Pyrops spinolae (Dark-horned Lantern-fly)

 

จั๊กจั่นงวงดำ
GEOMETRIDAE
 
Chiasmia eleonora (Chiasmia Moth)

 

มอธไคยัสเมีย
GEOMETRIDAE
 
Geometrinae sp. (Emerald Moth)

 

มอธผีเสื้อหนอนคืบชนิดมอธมรกต
GEOMETRIDAE
 
Ornithospila lineata

 

มอธผีเสื้อหนอนคืบ
GEOPLANIDAE
 
Bipalium sp. (Hammerhead Worm)

 

หนอนหัวขวาน
GERRIDAE Aquarius adelaidis (Water Strider)

 

จิงโจ้้น้ำ
GLOMERIDAE Hyleoglomeris albicollis (Balled Millipede)

 

กิ้งกือกระสุน (กระสุนพระอินทร์สีดำ, กระสุนพระอินทร์สีน้ำตาล)
GOMPHIDAE Ictinogomphus decoratus (Common Clubtail)

 

แมลงปอเสือธรรมดา (แมลงปอเสือลายประดับ)
HAEMADIPSIDAE Haemadipsa interrupta (Terrestrial Leech, Bloodsucker)

 

ปลิงบก ทากดูดเลือด
HAEMADIPSIDAE Haemadipsa zeylanica (Brown Leech, Japanese Mountain Leech)

 

ปลิงภูเขาญี่ปุ่น
HESPERIIDAE Pelopidas assamensis (Great Swift)

 

ผีเสื้อบินเร็วอัสสัม
HESPERIIDAE Pelopidas sp. (Millet Skipper, Small Branded Swift)

 

ผีเสื้อหนอนม้วนใบข้าวธรรมดา 
HESPERIIDAE Zographetus sp. (Skipper)

 

ผีเสื้อบินเร็ววงศ์ย่อย
HYDROPHILIDAE Hydrophilus sp. (Water Scavenger Beetle)

 

แมลงเหนี่ยงชนิดหนึ่ง, แมงตับเต่าชนิดหนึ่ง
HYMENOPODIDAE Hymenopus coronatus (Orchid Mantis)

ตั๊กแตนกล้วยไม้ (ตั๊กแตนตำข้าวสีชมพู)
ICHNEUMONIDAE Anacis sp. (Black-and-white Ichneumon Wasp)

แตนเบียนชนิดหนึ่ง
LASIOCAMPIDAE Trabala vishnou (Rose Myrtle Lappet Moth)

 

หนอนบุ้งกินใบชมพู่
LAMIINAE Diastocera wallichi tonkinensis (Long-whiskered Soldier Beetle)

 

ด้วงหนวดยาวทหาร
LAMPYRIDAE Lampyridae sp. (Firefly)

 

หิ่งห้อย
LARGIDAE

 

Largus succinctus (Bordered Plant Bug)

 

n/a
LARGIDAE

 

Lohita grandis (Long-bodied Bug)

 

มวนมะเยา
LEPISMATIDAE

 

Lepisma saccharina (Silverfish)

 

แมลงสามง่าม
LIBELLULIDAE Brachythemis contaminata (Orange Skimmer)

 

แมลงปอบ้านส้มเหลือง
LIBELLULIDAE Crocothemis servilia servilia (Scarlet Skimmer)

 

แมลงปอบ้านบ่อ
LIBELLULIDAE Diplacodes trivialis (Ground Skimmer)

 

แมลงปอบ้านสองสีเขียวฟ้า
LIBELLULIDAE Neurothemis fluctuans (Red Grasshawk)

 

แมลงปอบ้านใหม่เฉียง
LIBELLULIDAE Neurothemis fulvia (Cleartip Widow)

 

แมลงปอบ้านตาลปลายปีกใส
LIBELLULIDAE Neurothemis tullia (Blackspot Widow)

 

แมลงปอบ้านปีกแต้มดำ
LIBELLULIDAE Orthetrum pruinosum (Black-bodied Skimmer)

 

แมลงปอบ้านสีหม่นท้องแดง
LIBELLULIDAE Orthetrum sabina (Green Tiger Skimmer)

 

แมลงปอบ้านเสือเขียว
LIBELLULIDAE Pseudothemis jorina (Yellow-banded Skimmer)

 

แมลงปอบ้านโคนท้องขาว
LIBELLULIDAE Rhyothemis phyllis (Yellow-Striped Flutterer)

 

แมลงปอบ้านปีกเหลืองดำ
LIBELLULIDAE Trithemis aurora (Crimson Marsh Glider)

 

แมลงปอบ้านใต้ผู้ม่วง
LIBELLULIDAE Trithemis festiva (Indigo Dropwing)

 

แมลงปอบ้านใต้โคนปีกดำ
LIBELLULIDAE Zyxomma petiolatum (Longtailed Duskdarter) แมลงปอบ้านคล้ายยักษ์
LIGGIIDAE Ligia exotica (Sea Roach)

 

แมลงสาบทะเล
LIMACODIDAE Parasa repanda (Parasa Moth)

 

มอธหนอนหนามเส้นขอบขาว
LUCANIDAE Aegus chelifer (Old-sculptured Stag Beetle)

 

ด้วงคีมร่องเก่า
LUCANIDAE Cladognathus giraffa (Giraffe Stag Beetle)

 

ด้วงคีมยีราฟ
LUCANIDAE Dorcus titanus sp. (Giant Stag Beetle)

 

ด้วงคีมฟันเลื่อย
LUCANIDAE Hexarthrius parryi deyrollei (n/a)

 

ด้วงคีมละมั่งเหลือง
LYCAENIDAE Castalius rosimon (Common Pierrot)

 

ผีเสื้อหนอนพุทราธรรมดา
LYCAENIDAE Catachrysops strabo (Forget-me-not)

 

n/a
LYCAENIDAE Cheritra freja frigga (Common Imperial)

 

ผีเสื้อขาวหางริ้ว
LYCAENIDAE Jamides alecto (Metallic Caerulean)

 

ผีเสื้อฟ้าวาวใหญ่
LYCAENIDAE Jamides celeno (Common Caerulean)

 

ผีเสื้อฟ้าวาวสีต่างฤดู
LYCAENIDAE Leptotes plinius (Zebra Blue)

 

ผีเสื้อฟ้าลาย
LYCAENIDAE Loxura atymnus (Yamfly)

 

ผีเสื้อแสดหางยาว
LYCAENIDAE Pseudozizeeria maha (Pale Grass Blue)

 

ผีเสื้อฟ้าเซลล์จุดป่าสูง
LYCAENIDAE Spindasis lohita (Long-banded Silverline)

 

ผีเสื้อลายขีดเงินลายขอ
LYCAENIDAE Talicada nyseus (Red Pierrot)

 

ผีเสื้อฟ้าป้ายส้ม
LYCAENIDAE Tarucus nara (Rusty Pierrot)

 

n/a
LYCAENIDAE Zeltus etolus (Fluffy Tit)

 

ผีเสื้อหางพลิ้ว
LYCIDAE Duliticola sp. (Net-winged Beetle)

 

หิ่งห้อยช้าง
LYCOSIDAE Lycosidae sp. (Wolf Spider)

 

แมงมุมหมาป่า, แมงมุมสุนัขป่า
MANTIDAE Creobroter gemmatus (Spotted Flower Mantis)

 

ตั๊กแตนตำข้าวปีกแต้ม
MANTIDAE Hierodula membranacea (Giant Asian Mantis)

 

ตั๊กแตนตำข้าว
MANTIDAE

 

Paederus fuscipes (Rove Beetle)

 

ด้วงก้นกระดก
MEGASCOLECIDAE Pheretima sp. (Giant Earthworm)

 

ไส้เดือนยักษ์ฟีเรททิมาชนิดหนึ่ง
MELOIDAE

 

Epicauta hirticornis (Red-headed Blister Beetle)

 

ด้วงน้ำมันหลังดำ
MELOIDAE

 

Mylabris pustulata (Common Blister Beetle)

 

n/a
MICROPEZIDAE

 

Taeniaptera trivittata (Stilt-legged Fly)

 

แมลงวันคล้ายมด
NEPHILIDAE

 

Nephila antipodiana (Batik Golden Web Spider)

 

แมงมุมสีทองลายผ้าบาติค
NEPHILIDAE

 

Nephila clavata (Joro Spider)

 

n/a
NEPHILIDAE

 

Nephila maculata (Golden Orb-web Spider)

 

แมงมุมใยทองลายขนาน
NEPIDAE

 

Nepinae and Ranatrinae sp. (Water Scorpion)

 

มวนแมงป่องน้ำ
NOCTUIDAE

 

Erebus caprimulgus (n/a)

 

มอธตานกฮูกขีดขาว
NOCTUIDAE

 

Erebus macrops (Great Owl Moth)

 

มอธตานกฮูกใหญ่
NOCTUIDAE

 

Eudocima hypermnestra (Oblique Striped Fruit-piercing Moth)

 

ผีเสื้อมวนหวานขีดเฉียง
NOCTUIDAE

 

Grammodes geometrica (n/a)

 

n/a
NOCTUIDAE

 

Neochera dominia (n/a)

 

มอธบุ้งดำข้าวโพด
NOCTUIDAE

 

Ophiusa coronata (Fruit-piercing Moth)

 

ผีเสื้อมวนหวาน
NOTODONTIDAE

 

Phalera grotei (Grote's Buff-tip Moth)

 

ผีเสื้อหนอนมังกร ผีเสื้อปีกปม
NYMPHALIDAE

 

Acraea violae (Tawny Coster)

 

ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก
NYMPHALIDAE

 

Aglais kaschmirensis (Indian Tortoiseshell)

 

n/a
NYMPHALIDAE

 

Amathusia phidippus (Common Palmking)

 

ผีเสื้อหนอนมะพร้าวขนปุย
NYMPHALIDAE

 

Ariadne merione (Common Castor)

 

ผีเสื้อหนอนละหุ่งธรรมดา
NYMPHALIDAE

 

Athyma larymna (Great Sergeant)

 

ผีเสื้อจ่าใหญ่สยาม
NYMPHALIDAE

 

Athyma zeroca (Small Staff Sergeant)

 

ผีเสื้อจ่าเล็ก
NYMPHALIDAE

 

Cethosia biblis (Red Lacewing)

 

ผีเสื้อกะทกรกแดง
NYMPHALIDAE

 

Cethosia cyane euanthes (Leopard Lacewing)

 

ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา
NYMPHALIDAE

 

Cirrochroa tyche (Common Yeoman)

 

ผีเสื้อสีอิฐธรรมดา
NYMPHALIDAE

 

Cupha erymanthis, Cupha placida

 

ผีเสื้อลายขี้เมี่ยง
NYMPHALIDAE Cyrestis nivea (Straight-line Mapwing) ผีเสื้อแผนที่เส้นตรง
NYMPHALIDAE

 

Cyrestis lutea (Little Mapwing)

 

ผีเสื้อแผนที่เล็ก/ผีเสื้อสีส้มแบบเส้นตรง
NYMPHALIDAE

 

Cyrestis thyodamas (Common Map)

 

ผีเสื้อแผนที่ธรรมดา
NYMPHALIDAE

 

Danaus chrysippus chrysippus (Plain Tiger)

 

ผีเสื้อหนอนใบรัก (ผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดา)
NYMPHALIDAE

 

Danaus genutia (Common Tiger)

 

ผีเสื้อหนอนข้าวสารลายเสือ
NYMPHALIDAE

 

Elymnias hypermnestra (Common Palmfly)

 

ผีเสื้อหนอนมะพร้าวธรรมดา
NYMPHALIDAE

 

Elymnias malelas (Spotted Palmfly)

 

ผีเสื้อหนอนมะพร้าวลายจุด
NYMPHALIDAE

 

Euploea core (Common Indian Crow)

 

ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ
NYMPHALIDAE

 

Euploea crameri bremeri (Spotted Black Crow)

 

ผีเสื้อจรกาลายจุด
NYMPHALIDAE

 

Euploea mulciber (Striped Blue Crow)

 

ผีเสื้อจรกาเมียลาย
NYMPHALIDAE

 

Euripus nyctelius euploeoides (Courtesan)

 

ผีเสื้อปีกเว้าธรรมดา
NYMPHALIDAE

 

Euthalia lubentina (Gaudy Baron)

 

ผีเสื้อบารอนเขียวแดง
NYMPHALIDAE

 

Euthalia aconthea garuda (Mango Baron)

 

ผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วง
NYMPHALIDAE

 

Hypolimnas bolina (Blue Moon Butterfly)

 

ผีเสื้อปีกไข่ใหญ่
NYMPHALIDAE

 

Ideopsis similis persimilis (Blue Glassy Tiger)

 

ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าสีจาง
NYMPHALIDAE

 

Junonia almana (Peacock Pansy)

 

ผีเสื้อแพนซีมยุรา
NYMPHALIDAE

 

Junonia atlites (Grey Pansy)

 

ผีเสื้อแพนซีเทา
NYMPHALIDAE

 

Junonia hierta (Yellow Pansy)

 

ผีเสื้อแพนซีเหลือง
NYMPHALIDAE

 

Junonia iphita (Chocolate Soldier)

 

ผีเสื้อแพนซีตาลไหม้
NYMPHALIDAE

 

Junonia lemonias (Lemon Pansy)

 

ผีเสื้อแพนซีสีตาล
NYMPHALIDAE

 

Junonia orithya (Blue Pansy)

 

ผีเสื้อแพนซีฟ้า
NYMPHALIDAE

 

Kallima inachus (Indian Leaf Butterfly)

 

ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดีย
NYMPHALIDAE

 

Lebadea martha (Knight)

 

ผีเสื้อสะพายขาวปีกโค้ง
NYMPHALIDAE

 

Lethe confusa (Banded Treebrown)

 

ผีเสื้อเลอะเทอะลายแถบ
NYMPHALIDAE

 

Lexias pardalis (Common Archduke)

 

ผีเสื้ออาชดุ๊คธรรมดา
NYMPHALIDAE

 

Limenitis procris (Commander)

 

ผีเสื้อแถบขาว
NYMPHALIDAE

 

Limenitis sulpitia (Five-dot Sergeant)

 

n/a
NYMPHALIDAE

 

Melanitis leda (Common Evening Brown)

 

ผีเสื้อสายัณห์สีตาลธรรมดา
NYMPHALIDAE

 

Melanitis phedima (Dark Evening Brown)

 

ผีเสื้อสายัณห์สีตาลไหม้
NYMPHALIDAE

 

Melanitis zitenius (Great Evening Brown)

 

ผีเสื้อสายัณห์สีตาลใหญ่
NYMPHALIDAE

 

Mycalesis mineus (Dark-brand Bushbrown)

 

ผีเสื้อตาลพุ่มสี่จุดเรียง
NYMPHALIDAE

 

Mycalesis perseus (Common Bushbrown)

 

ผีเสื้อตาลพุ่มสามจุดเรียง
NYMPHALIDAE

 

Neptis hylas (Common Sailor)

 

ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา
NYMPHALIDAE

 

Neptis miah (Small Yellow Sailor)

 

ผีเสื้อกะลาสีเหลืองเล็ก
NYMPHALIDAE

 

Neptis tiga (Cambodian Lascar)

 

กะลาสีแดงเขมร
NYMPHALIDAE

 

Orsotrioena medus (Jungle Brown)

 

n/a
NYMPHALIDAE

 

Parthenos sylvia (Clipper)

 

ผีเสื้อช่างร่อน
NYMPHALIDAE

 

Penthema darlisa melema (Three-coloured Kaiser)

 

ผีเสื้อไกเซอร์สามสี
NYMPHALIDAE

 

Phalanta phalantha (Common Leopard)

 

ผีเสื้อเสือดาวใหญ่
NYMPHALIDAE

 

Polyura athamas (Common Nawab)

 

ผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา (ผีเสื้อม้าเขียวธรรมดา)
NYMPHALIDAE

 

Polyura eudamippus (Great Nawab)

 

ผีเสื้อเหลืองหนามใหญ่โคนปีกดำ
NYMPHALIDAE

 

Stibochiona nicea (Popinjay)

 

ผีเสื้อธารมรกต
NYMPHALIDAE

 

Stichophthalma howqua tonkiniana (Vietnamese Jungle Queen)

 

ผีเสื้อนางพญาเวียดนาม
NYMPHALIDAE

 

Tanaecia jahnu (Plain Earl)

 

ผีเสื้อบารอนม่วงดำ
NYMPHALIDAE

 

Vanessa indica (Indian Red Admiral)

 

ผีเสื้อแดงอินเดีย
NYMPHALIDAE

 

Vindula erota (Common Cruiser)

 

ผีเสื้อตาลหางแหลมธรรมดา
NYMPHALIDAE

 

Ypthima baldus (Common Five-ring)

 

ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าธรรมดา
NYMPHALIDAE

 

Ypthima multistriata (Ringlet Butterfly)

 

n/a
OXYOPIDAE

 

Peucetia viridana (Green Orb Spider)

 

n/a
PANORPIDAE

 

Panorpa communis (Scorpion Fly)

 

แมลงแมงป่อง
PAPILIONIDAE

 

Atrophaneura aristolochiae (Common Rose)

 

ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู
PAPILIONIDAE

 

Bhutanitis lidderdalii (Bhutan Glory)

 

ผีเสื้อเชียงดาว
PAPILIONIDAE

 

Chilasa clytia (Common Mime)

 

ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา
PAPILIONIDAE

 

Delias hyparete metarate (Painted Jezebel)

 

ผีเสื้อหนอนกาฝากธรรมดา
PAPILIONIDAE

 

Graphium antiphates (Five-bar Swordtail)

 

ผีเสื้อหางดาบใหญ่
PAPILIONIDAE

 

Graphium doson (Common Jay)

 

ผีเสื้อหนอนจำปีจุดแยก
PAPILIONIDAE

 

Graphium sarpedon (Common Bluebottle)

 

ผีเสื้อสะพายฟ้า
PAPILIONIDAE

 

Lamproptera curius (White Dragontail)

 

ผีเสื้อหางมังกรขาว
PAPILIONIDAE

 

Neptis zaida (Variable Sailor)

 

ผีเสื้อกะลาสีสี่หน้า
PAPILIONIDAE

 

Papilio demoleus (Lime Swallowtail)

 

ผีเสื้อหนอนมะนาว
PAPILIONIDAE

 

Papilio memnon (Great Mormon)

 

ผีเสื้อหนอนแก้วส้ม
PAPILIONIDAE

 

Papilio paris (Paris Peacock)

 

ผีเสื้อหางติ่งปารีส
PAPILIONIDAE

 

Papilio polytes (Common Mormon)

 

ผีเสื้อหนอนแก้วส้ม
PAPILIONIDAE Troides helena (Common Birdwing) ผีเสื้อถุงทองธรรมดา
PARADOXOSOMATIDAE Desmoxytes purpurosea (Pink Dragon Millipede) กิ้งกือมังกรสีชมพู
PENTATOMIDAE

 

Acrosternum hilare (Asian Stink Bug)

 

มวนเขียวข้าว
PENTATOMIDAE

 

Halyomorpha halys (Brown Stink Bug)

 

n/a
PHASMATIDAE

 

Ramulus siamensis (Siam Slender Stick Insect)

 

ตั๊กแตนกิ่งไม้เรียวสยาม
PHASMATIDAE

 

Tirachoidea siamensis (Siam Giant Stick Insect)

 

ตั๊กแตนกิ่งไม้ยักษ์สยาม
PHYLLIIDAE

 

Phyllium bioculatum (Giant Leaf-insect)

 

แมลงใบไม้ใหญ่
PIERIDAE

 

Appias albina/paulina (Common Albatross)

 

ผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมดา
PIERIDAE

 

Appias lyncida (Chocolate Albatross)

 

ผีเสื้อหนอนใบกุ่มขอบตาลไหม้
PIERIDAE

 

Appias libythea (Striped Albatross)

 

ผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นดำ
PIERIDAE

 

Catopsilia pomona (Common Emigrant)

 

ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา
PIERIDAE

 

Catopsilia pyranthe (Mottled Emigrant)

 

ผีเสื้อหนอนคูนลายกระ
PIERIDAE

 

Catopsilia scylla (Orange Emigrant)

 

ผีเสื้อหนอนคูนเหลือง
PIERIDAE

 

Cepora judith (Orange Gull)

 

ผีเสื้อเหลืองสยามธรรมดา
PIERIDAE

 

Cepora nerissa (Common Gull)

 

ผีเสื้อเหลืองสยามลายขีด
PIERIDAE

 

Colotis amata (Small Salmon Arab)

 

ผีเสื้อ Colotis amata
PIERIDAE

 

Eurema andersonii (Anderson's Grass Yellow)

 

ผีเสื้อเณรแอนเดอร์สัน

 

PIERIDAE

 

Eurema blanda (Three-spot Grass Yellow)

 

ผีเสื้อเณรสามจุด

 

PIERIDAE

 

Eurema simulatrix tecmessa (Hill Grass Yellow)

 

ผีเสื้อเณรภูเขา
PIERIDAE

 

Eurema sari (Chocolate Grass Yellow)

 

ผีเสื้อเณรส่าหรี
PIERIDAE

 

Hebomoia glaucippe (Great Orange Tip)

 

ผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่
PIERIDAE

 

Ixias marianne (White Orange Tip)

 

n/a
PIERIDAE

 

Ixias pyrene (Yellow Orange Tip)

 

ผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก
PIERIDAE

 

Leptosia nina (Psyche)

 

ผีเสื้อขาวแคระ
PIERIDAE

 

Pareronia valeria (Common Wanderer)

 

ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนมลายู
PIERIDAE

 

Pieris brassicae (Cabbage White)

 

ผีเสื้อหนอนกะหล่ำใหญ่
PLATYCNEMIDIDAE

 

Copera marginipes (Yellow Bush Dart)

 

แมลงปอเข็มขาแบนลายเหลือง
POMPILIDAE

 

Leptodialepis bipartitus (Yellow-headed Spider Wasp)

 

ต่อแมงมุมหัวเหลือง
PYROCHROIDAE

 

Pyrochroa coccinea (Black-headed Cardinal Beetle)

 

ต่อแมงมุมหัวเหลือง
PYRGOMORPHIDAE

 

Atractomorpha crenulata (Tobacco Grasshopper)

 

ตั๊กแตนหัวยาวโคนปีกแดง
RIODINIDAE Abisara echerius (Plum Judy)

 

ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายหัก
RIODINIDAE Abisara neophron (Tailed Judy)

 

ผีเสื้อปีกกึ่งหุบหางยาว
RIODINIDAE Dodona durga (Common Punch)

 

n/a
RIODINIDAE Zemeros flegyas (Common Punchinello)

 

ผีเสื้อบินตลกธรรมดา
SALTICIDAE Salticidae sp. (Jumping Spider)

 

แมงมุมกระโดด
SALTICIDAE Epocilla calcarata (Striped Jumper)

 

n/a
SATURNIIDAE Actias calandra (Yellow Lunar Moth) ผีเสื้อแสงจันทร์
SATURNIIDAE Actias maenas (Long-tailed Lunar Moth) ผีเสื้อแสงจันทร์
SATURNIIDAE Antheraea pernyi (Chinese Oak Silkmoth)

ผีเสื้อหนอนไหมโอ๊คจีน
SATURNIIDAE

Samia cynthia (Ailanthus Silkmoth)

 

ผีเสื้อหนอนไหมป่าซาเมีย
SATURNIIDAE

Atlas attacus (Atlas Moth)

 

ผีเสื้อยักษ์
SATURNIIDAE

Cricula trifenestrata (Cricula Silkmoth)

 

ผีเสื้อหนอนอะโวกาโด
SCARABAEIDAE

Anoplognathus sp. (Christmas Beetle)

 

ด้วงคริสต์มาส
SCARABAEIDAE

Cheirotonus parryi (Long-armed Parry Beetle)

 

กว่างดาวหนามขาตรง
SCARABAEIDAE

Eupatorus gracillicornis (Five-horned Rhinoceros Beetle)

 

กว่างห้าเขา
SCARABAEIDAE

Melolontha melolontha (Cockchafer sp.)

 

แมงกินูน แมงจีนูน แมงอีนูน
SCARABAEIDAE

Lepidiota stigma (Sugarcane White Grub)

 

แมลงนูนหลวง
SCOLOPENDRIDAE

Scolopendra subspinipes (Asian Forest Centipede)

 

ตะขาบแดงขาเหลือง
SCOLOPENDRIDAE

Scolopendra subspinipes mutilans (Chinese Red-headed Centipede)

 

ตะขาบหัวแดงจีน
SCORPIONIDAE

Heterometrus laoticus (Vietnamese Forest Scorpion)

 

แมงป่องช้าง แมงเงา
SCORPIONIDAE

Heterometrus spinifer (Asian Forest Scorpion, Giant Blue Scorpion)

 

แมงป่องช้างใต้
SCORPIONIDAE

Heterometrus swammerdami (Giant Forest Scorpion)

 

แมงป่องป่ายักษ์
SCUTELLERIDAE

Calidea dregii (Rainbow Shield Bug)

 

มวนสายรุ้ง
SCUTELLERIDAE

Cantao ocellatus (Jewel Bug)

 

แมลงตด
SPARASSIDAE

Heteropoda maxima (Cave Huntsman)

 

แมงมุมบ้าน
SPHECIDAE

Ammophila sp. (Thread-waisted Wasp)

 

หมาร่า
SPHECIDAE

Podalonia sp. (Black Mud Dauber)

 

หมาร่าสีดำชนิดหนึ่ง
SPHINGIDAE

Daphnis nerii (Oleander Hawk-moth)

 

มอธเหยี่ยวลายทหารเขียว
SPHINGIDAE

Macroglossum stellatarum (Hummingbird Hawk Moth)

 

n/a
SPHINGIDAE

Psilogramma sp. (Hawk Moth)

 

มอธเหยี่ยว
SPHINGIDAE

Theretra clotho (Brown Arum-hawk Moth)

 

มอธเหยี่ยวบอนเหลืองดำ
SPHINGIDAE

Theretra nessus (Yam Hawk-moth)

 

มอธเหยี่ยวบอนยักษ์
SPHINGIDAE

Theretra silhetensis (Brown-banded Hunter Hawk-moth)

 

n/a
STRATIOMYIDAE

Sargus sp. (Soldier Fly)

 

แมลงวันลาย
TACHINIDAE

Tachinidae sp. (Parasitic Fly, Tachina Fly)

 

แมลงวันเบียน
TEPHRITIDAE Acroceratitis (Fruit Fly) แมลงวันผลไม้
TEPHRITIDAE

Bactrocera sp. (Picture-wing Fly)

 

แมลงวันผลไม้
TEPHRITIDAE Acrotaeniostola quadrifasciata (Bamboo Shoot Fly) แมลงวันหน่อไม้ไผ่
TERMITIDAE Coptotermes gestroi (Rubber Termite)

 

ปลวกยางพารา
TESSARATOMIDAE Tessaratoma papillosa (Lychee Stink Bug)

 

มวนลำไย
TETTIGONIIDAE Mecopoda elongata (Large Brown Leaf Katydid)

 

ตั๊กแตนพุงพลุ้ย
TETTIGONIIDAE Neoconocephalus sp. (Conehead Katydid)

 

ตั๊กแตนหัวแหลมหนวดยาว
TETTIGONIIDAE

 

Pseudophyllus titan (Giant False Leaf Katydid)

 

ตั๊กแตนใบไม้เทียมยักษ์​
THELYPHONIDAE Thelyphonida sp. (Whip Scorpion)

 

แมงป่องแส้
THERAPHOSIDAE Haplopelma lividum (Cobalt Blue Tarantula)

 

บึ้งน้ำเงิน
THERAPHOSIDAE Haplopelma minax (Thai Black Tarantula)

 

บึ้งดำไทย
TINEIDAE

 

Phereoeca uterella (Household Case-bearing Moth)

 

ผีเสื้อหนอนปลอกผนังบ้าน
TINEIDAE

 

Phereoeca uterella (Plaster Bagworm)

 

หนอนปลอก
TORTRICIDAE Argyrotaenia tricensa (Tortrix) ผีเสื้อปีกตัด
TRIGONIULIDAE Trigoniulus corallinus (Rusty Millipede, Common Asian Millipede)

 

กิ้งกือแดง ชื่อท้องถิ่น
TROMBIDIIDAE

 

Trombidium grandissimum (Giant Red Velvet Mite)

 

n/a
URANIIDAE Lyssa zampa (Giant Uranid Moth)

 

ผีเสื้อกลางคืนค้างคาวธรรมดา
URANIIDAE Micronia aculeata (Pointed Flatwing)

 

มอธราบปีกแหลม
VESPIDAE Polistinae olivaceus (Yellow Paper Wasp)

 

แตนรังกระดาษเหลือง
YPONOMEUTIDAE Anticrates (Yponomeutid Moth) ผีเสื้ออีโปโนมูติด
YPONOMEUTIDAE Argyresthia kaoyaiensis (Yponomeutid Moth) ผีเสื้ออีโปโนมูติด