SUMMARY | PHOTO GALLERY | NEXT | PREVIOUS | | LEXICON

RELIGION & MYTHOLOGY

 

 

 

  Wathoun Darei

 

Myanmar

Wathoun Darei, which is also transliterated as Wet Thonedaree (fig.), i.e. the Burmese goddess of the earth.

POSTAGE STAMP 1 POSTAGE STAMP 2 POSTAGE STAMP 3 TRAVEL PICTURE 1 TRAVEL PICTURE 2 PANORAMA PICTURE